ข้อมูลตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแดงใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจองอำเภอเมืองขอนแก่นโดยแยกการปกครองออกจากบ้านทุ่ม เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยมีต้นแดงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อตามที่มีต้นแดงเป็นจำนวนมากว่า "ตำบลแดงใหญ่" เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแดงใหญ่ หมู่ 2 บ้านแดงใหญ่ หมู่ 3 บ้านหนองกอย หมู่ 4 บ้านหนองหลุบ หมู่ 5 บ้านป่าชาด หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านหนองหลุบ หมู่ 8 บ้านหนองหลุบ หมู่ 9 บ้านหนองกอย หมู่ 10 บ้านหนองหลุบ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 40.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,168.75 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียวเหนือของจังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สาวะถี และ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านทุ่ม และ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านค้อ ต.ศิลา และ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านทุ่ม และ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,371 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 936 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้งแท้ 100%

สถานที่

1. อบต.แดงใหญ่
2. วัดทรายมูล
3. วัดศรีดอนกลาง
4. วัดป่าโนนสวรรค์
5. วัดสว่างพิทยา
6. วัดสระมงคล
7. สวนป่าสารัตถะ
8. สำนักสงฆ์แดงใหญ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวฮางงอก ข้าวฮางงอก
2 น้ำผึ้งแท้ 100% ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแท้ 100% มีคุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง ขอนแก่น