ข้อมูลตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนช้างตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยแยกออกจากตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีพื้นที่สูงต่ำสลับกัน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีสภาพเป็นดินเค็มในบางพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 959 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 619 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางจังหวัดขอนแก่น-บ้านเหล่านาดี 13 กม.เลี้ยวซ้ายที่บ้านโคกสูง ผ่านบ้านเหล่าโพนทอง ถึงบ้านดอนช้าง 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

โบราณสถานกู่แก้ว

สถานที่

1.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
2.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
4.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
5.วัด 10 แห่ง
6.สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กู่แก้ว เป็นโบราณสถานสร้างจากศิลาแดง ประกอบด้วยปราสาทประธานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ตรงกลาง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีกำแพงวัด ก่อด้วยศิลาแดง ล้อมรอบ เป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 24 X 36 เมตร ด้านนอกกำแพง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำกรุขอม ด้วยศิลาแดง สระขนาด 15 X 18 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18
2 กู่แก้ว ในปี พ.ศ.2529-2530 กรมศิลปกรทำการขุดแต่งบูรณะกู่แก้ว ได้พบโบราณวัตถุซึ่งจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น ได้แก่ ศิลาจารึก รูปพระโพธิสัตว์วัชรสัตว์วัชรสัตว์ พระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครฑรูปเทพบนหลังสัตว์ เป็นศิลปะสมัยบายนของเขมร