ข้อมูลตำบลดอนหัน อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนหัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนหัน หมู่ 2 บ้านดอนแดง หมู่ 3 บ้านโนนเขวา หมู่ 4 บ้านเหล่านกชุม หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ 6 บ้านดอนน้อย หมู่ 7 บ้านโนนตุ่น หมู่ 8 บ้านสว่างมรรคา หมู่ 9 บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ 10 บ้านท่าแร่ หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ 14 บ้านดอนหัน หมู่ 15 บ้านดอนเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ 53.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พระลับ และ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสมบูรณ์ กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมวาไร้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 700 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 สายขอนแก่น - มหาสารคาม ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมดอกจอกสูตรใบเตย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง ขอนแก่น