ข้อมูลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเป็ดแยกออกจากตำบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปีพ.ศ. 2539 เดิมตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลบ้านเป็ด ปีพ.ศ. 2540 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบัน และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองขอนแก่น ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเป็ด, หมู่ 2 บ้านเป็ด, หมู่ 3 บ้านเป็ด, หมู่ 4 บ้านโคกฟันโปง, หมู่ 5 บ้านหัวทุ่ง, หมู่ 6 บ้านคำไฮ, หมู่ 7 บ้านกอก, หมู่ 8 บ้านหนองโจด, หมู่ 9 บ้านหนองขาม, หมู่ 10 บ้านคำไฮ, หมู่ 11 บ้านสันติสุข, หมู่ 12บ้านกอกน้อย, หมู่ 13 บ้านพรสวรรค์, หมู่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร, หมู่ 15 บ้านหนองขาม, หมู่ 16 บ้านแก่นพยอม, หมู่ 17 บ้านเดชา, หมู่ 18 บ้านเป็ด, หมู่ 19 บ้านกังวาน, หมู่ 20 บ้านสุภัทรา, หมู่ 21 บ้านโคกฟันโปง, หมู่ 22 บ้านแก่นทอง, หมู่ 23 บ้านไทรทอง,

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงทางด้านทิศเหนือบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดเทไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่ลุ่ม มีแหล่งแม่น้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ บึงหนองโคตร บึงกี และแก่งน้ำต้อนซึ่งอยู่ตอนล่างสุด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 153-203 เมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แดงใหญ่, ตำบลศิลา และเทศบาลนครขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เมืองเก่า
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลนครขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านหว้า และตำบลบ้านทุ่ม

อาชีพ

ประชากรประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำการเกษตร รับราชการและอาชีพอื่น ๆ เนื่องจากมีเขตติดต่อพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างทาสี กรรมกรและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม
- ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขและสถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ
2. การไฟฟ้า
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และพลังงานความร้อนในเขตอำเภอน้ำพอง
- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีประชากรใช้ไฟฟ้าประมาณ 25,856 คน
3. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 1 แห่ง
- บึง, หนอง และอื่น ๆ 11 แห่ง

การเดินทาง

นับว่ามีความสะดวกเนื่องจากมีถนนสายสำคัญตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านโดยทั่วไปอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ส่วนมากเป็นถนนคอนกรีต ถนนทางหลวงที่พาดผ่านเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 12 (ขอนแก่น-ชุมแพ) ส่วนถนนสายสำคัญของหมู่บ้านจะเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีรถยนต์โดยสารประจำทางอยู่หลายสายด้วยกัน ได้แก่
- รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านหัวทุ่ง-คำไฮ สาย 2 (สีเหลือง) รับผู้โดยสารบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5, 14 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 6, 10 และบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 4, 21
- รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านกอก สาย 9 (สีฟ้า) รับผู้โดยสารบ้านกอก หมู่ที่ 7 บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 8
- รถยนต์โดยสารประจำทางบ้านเป็ด สาย 5 (สีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านเป็ด หมู่ที่ 1, 2, 3, 18
- รถยนต์โดยสารประจำทาง ร. 8 สาย 5 (สายสีเขียว) รับผู้โดยสารบ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 และบ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20
- รถยนต์โดยสารปรับอากาศ สาย 15 (บ้านแอวมอง - หมู่บ้านเดชา) รับผู้โดยสารตามเส้นทางถนนมะลิวัลย์
- รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 11(สีขาว) รับผู้โดยสารผ่านหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9, 15

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

สถานที่

1. อบต.บ้านเป็ด
2. หนองสาธารณะหนองจิก
3. บึงกี
4. บึงหนองโคตร
5. สถานีภูธร(ย่อย) ตำบลบ้านเป็ด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงหนองโคตร เป็นบึงหนองน้ำกำลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป
2 บึงกี่ เป็นแหล่งน้ำที่ต้นเขินและกำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3 วัดป่าศรีตะวัน เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่เป็นธรรมชาติปราศจากการรบกวน
4 วัดป่าโมขวราราม เป็นวัดที่ได้รับการเคารพนับถือของสาธุชนและบุคคลทั่วไป ในการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอย่างแพร่หลาย

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารประไพโภช ก่อนถึงทางเข้าสนามบิน ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง รายการอาหาร -อาหารพื้นบ้าน -อาหารตามฤดูกาล -อารขึ้นชื่อ แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง หมกลาบปลาตอง เนื้อแดดเดียว และอาหารอื่น ๆ อีกมากมาย
2 ร้านอาหารวังมัจ ติดบึงหนองโคตร บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอ รายการอาหาร -อาหารพื้นบ้าน -อาหารขึ้นชื่อ กุ้งเต้นระบำ ตำแตงไข่ต้ม เนื่อแดดเดียว ปลาเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
2 น้ำพริกปลาทู น้ำพริกปลาทู
3 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า นำเศษผ้าจากดรงงานและแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด เช่น พรมเช็ดเท้า พรมปูที่นอน ผ้าเช็ดมือ ผ้าถูพื้น เบาะรองนั่ง กระเป๋าเย็บ กระเป๋าถัก ผ้าเอนกประสงค์ ฯลฯ
4 ลูกชิ้นสมุนไพร ลูกชิ้นสมุนไพร
5 หัตถกรรมประดิษฐ์จากผ้าไหม หัตถกรรมประดิษฐ์จากผ้าไหม
6 ออยสปาสูตรพิเศษเสลดพังพอน ออยสปาสูตรพิเศษเสลดพังพอน
7 โคมไฟประดับผ้าไทย"ปัญจานคร" โคมไฟประดับผ้าไทย"ปัญจานคร"

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง ขอนแก่น