ข้อมูลตำบลหนองตูม อำเภอเมือง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตูม เดิมขึ้นกับตำบลโคกสี และได้ทำการแบ่งเขตการปกครองจัดตั้งเป็นตำบลหนองตูมเมื่อ ปี พ.ศ.2528 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองตูม หมู่ 2 บ้านหนองตูม หมู่ 3 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 4 บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 5 บ้านโคกท่า หมู่ 6 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 7 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 8 บ้านดอนธาตุ หมู่ 9 บ้านท่าฉาง หมู่ 10 บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 11 บ้านโคกท่า

พื้นที่

ตำบลหนองตูมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านโนน กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,399 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสายขอนแก่น - น้ำพอง ระยะทาง 20 กิโลเมตร
เส้นทางสายโคกท่า - โลตัส ระยะทาง 17 กิโลเมตร
เส้นทางสายขอนแก่น - ท่ากระเสริม ระยะทาง 17 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระเช้าเถาวัลย์

สถานที่

1. อบต.หนองตูม
2. วัดบ้านหนองตูม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 รองเท้าหนังแท้สุภาพบุรุษ
2 กระเช้าเถาวัลย์ ผลิตภัณฑ์กระเช้าเถาวัลย์ ที่ทำจากเครือเถาวัลย์ ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง ขอนแก่น