ข้อมูลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหนองบัวก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2444 โดยนายสุวรรณ แสนคำ นายจำปา เพียราษฎร์ นายฝ้าย ไม่ทราบนามสุกลเป็นผู้ก่อตั้ง มีกอบัวอยู่กลางหนองน้ำเป็นสัญลักษณ์ แต่เดิมเรียกว่า บ้านหนองไร่เดียว ต่อมาตั้งชื่อใหม่เป็นทางการว่า "บ้านหนองบัว" มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อว่า นายชัยสรณ์ อุดทาโกสม ปี พ.ศ.2491 ได้ยกฐานะเป็นตำบลหนองบัว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาดอกไม้ หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 บ้านโสกม่วง หมู่ 4 บ้านดอนดู่ หมู่ 5 บ้านนาฝาย หมู่ 6 บ้านบะยาว หมู่ 7 บ้านหนองบัว หมู่ 8 บ้านหนองบัว หมู่ 9 บ้านบะยาว

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วพื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านฝาง และ ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านกง ต.จระเข้ และ ต.หนอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,695 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,220 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมทางบกติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถติดต่อ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายขอนแก่น-ชุมแพ ถนนมะลิวัลย์ จากสถานีขนส่งรถประจำทางขอนแก่นผ่านตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง เข้าสู่อำเภอบ้านฝาง ผ่านตำบลบ้านฝาง เข้าสู่หนองบัวตามลำดับ ด้วยระยะทาง 26 กิโลเมตร
การคมนาคมติดต่อกับตำบลใกล้เคียง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายขอนแก่น-ชุมแพ ผ่านตำบลหนองบัวหมู่ที่ 3,4,7,8,11 ผ่านไปยังตำบลบ้านฝาง หมู่ที่ 1 และ 9 ตำบลหนองบัวห่างจากตำบลบ้านฝาง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ถนนภายในตำบลประกอบด้วยถนน คสล. ลาดยาง ลูกรัง และถนนดิน เชื่อมหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านในตำบล สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้- แจ่วบอง-น้ำพริกแมงดา

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น