ข้อมูลตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าหวายนั่ง จากการเล่าขานผ่านมาบ้านป่าหวายนั่ง ได้มีพ่อใหญ่ขุนอินทร์ นาบุญ เป็นชาวบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ได้ชักชวนชาวบ้านม่วงมาประกอบอาชีพอยู่กลางดงหวาย (หวานพุ่ม ไม่ใช่หวายเครือ) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2440 และได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาได้มีราษฎรจากหมู่บ้านในอำเภอเมืองขอนแก่นพากันเข้ามาทำมาหากินกันเป็นกลุ่ม จนขยายใหญ่ขึ้น และได้จัดตั้งหมู่บ้านพร้อมกันหลายหมู่บ้าน แต่พ่อใหญ่ขุนอินทร์ นาบุญ เป็นคนแรกที่มาจัดตั้งก่อน จึงทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านป่าหวายนั่ง" จนมีหมู่บ้านในปกครอง 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นภูเขา และเป็นที่ราบเชิงเขาภูพานคำ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารไหลผ่านภูเขาลงมาสู่ที่ราบทางใต้และทางตะวันออก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สาวะถี, บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,797 ครัวเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านและตำบล ติดต่อได้ 3 ทาง คือ
1. ถนนลาดยางจากอำเภอบ้านฝางถึงบ้านโสกแต้ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
2. ถนนลูกรังจากบ้านโสกแต้ ไปบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อถึงอำเภอเมือง ระยะทาง 38 กิโลเมตร
3. ถนนลาดยางจากบ้านหนองเซียงซุย ถึงอำเภอเมือง ระยะทาง 30 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น