ข้อมูลตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนฆ้อง จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมา เมื่อปี พ.ศ.2489 ตำบลโนนฆ้องแยกมาจากตำบลบ้านเหล่า เมื่อสมัยก่อนเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองหญ้าขี้นก ต่อมามีการขุดลำห้วยโสกตู้ และได้เจอฆ้องสมัยโบราณ จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า "บ้านโนนฆ้อง" และได้นำมาตั้งเป็นชื่อตำบลมาจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมุ่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 บ้านโนนฆ้อง หมู่ 3 บ้านโนนคูณ หมู่ 4 บ้านหินฮาว หมู่ 5 บ้านหนองสำโรง หมู่ 6 บ้านห้วยหว้า หมู่ 7 บ้านหินตั้ง หมู่ 8 บ้านห้วยหว้า หมู่ 9 บ้านหนองอีเลิง หมู่ 10 บ้านโนนฆ้อง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 22,900 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และเป็นเขตป่าสงวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองบัว และ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จระเข้ และ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม ปลูกผัก ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,236 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ถึงแยกซ้ายหน้าวัดบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ระยะทางจากตัวจังหวัดขอนแก่นถึงบ้านหนองบัว 28 กม. จากบ้านหนองบัว ถึงตำบลโนนฆ้อง 6 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ไส้กรอกสมุนไพร

สถานที่

1. อบต.โนนฆ้อง
2. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
2 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
2 ไส้กรอกสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสมุนไพร ผลิตจากเนื้อหมูแท้ มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น