ข้อมูลตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเหล่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านฝาง ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านหนองชาด หมู่ 3 บ้านเหล่า หมู่ 4 บ้านเขื่อน หมู่ 5 บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 6 บ้านแดง หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านกระพี้ หมู่ 9 บ้านโนนเขวา หมู่ 10 บ้านค้อ หมู่ 11 บ้านบึงสวาง หมู่ 12 บ้านแดง หมู่ 13 บ้านหนองสุขเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ตร.กม. หรือประมาณ 22,640 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินเป็นดินทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,140 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 26 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ขนมดอกจอก

สถานที่

1. อบต.บ้านเหล่า
2. โบราณสถานบ้านโนนแท่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานโนนแท่น มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ เป็นโบราณสถานในช่วงสมัยวัฒนธรรมลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยทราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14 -15 ได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 วันที่ 8 มีนาคม 2478 ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 96 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2500

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป
2 ขนมดอกจอก ผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก เป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวสาลี ทอดกรอบ รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นอาหารว่าง เป็นขนมขบเคี้ยว เป็นของฝากได้
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 หมอนประดับ หมอนประดับ
5 เสื้อเหลืองดอกคูณ เสื้อเหลืองดอกคูณ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น