ข้อมูลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพระยืน เป็นที่ตั้งของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นกิ่งอำเภอพระยืน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2519 โดยแยกการปกครองออกจาก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็นอำเภอ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 238 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2530 มีฐานะเป็นอำเภอวันที่ 1 มกราคม 2531

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง เป็นท้องทุ่งกว้าง มีภูเขาเล็กๆ อยู่ทางตะวันตก คือ ภูวัด ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ สายเล็ก ๆ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง และ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขามป้อม อ.พระยืน และ ต.ท่าศาลา อ.ญจาคี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง, ใบหม่อน, เห็ด ,ทำผ้ากันสาด ค้าขาย,เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 84 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.42 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากข่อนแก่นใช้เส้นทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ แยกซ้ายที่ ก.ม.14 ไปตามถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี 8 กม. ถึงต.พระยีน ระยะทางห่างจากขอนแก่น 22 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำชาใบหม่อน-เครื่องนอน

สถานที่

1.ีที่ว่าการอำเภอพระยีน
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระยืน
3.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอพระยืน
4.โรงพยาบาลอำเภอพระยีน
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระยืน
6.ธนาคารสเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7.เทศบาลตำบลพระยืน/อบต.พระยีน
8.พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยีนตะวันตก-ตะวันออก)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยืนตะวันออก) พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยืนตะวันออก) เป็นพระพุทธรูปศิลา สมัยขอม เรืองอำนาจ พุทธศักราชที่ 16-18
2 พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยืนตะวันตก) พระยืนมิ่งมงคล (เหล่าพระยืนตะวันตก) เป็นพระพุทธรูปศิลาสมัยขอม

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวครูต๋อย หมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อาหารตามสั่ง
2 ร้านจงกลนี หมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อาหารตามสั่ง
3 ร้านจรูญชัย หมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทร.043-266355 อาหารตามสั่ง
4 ร้านโสรญา เลขที่ 231 หมู่ 1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทร. 043 อาหารตามสั่ง
5 ร้านไทยสีหมึก หมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โทร.01-7418489 อาหารตามสั่ง
6 โจเนื้อเกาหลี หมู่1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เนื้อเกาหลี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาใบหม่อน ชาใบหม่อน
2 เครื่องดื่มใบหม่อน ชาใบหม่อน เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีรสชาด กลิ่น เฉพาะตัว ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะที่ต้องการของชาแล้วจากสำนนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
3 เครื่องนอน เป็นการนำผ้า, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้ามุ้ง มาแปรรูปเป็นที่นอนปิคนิค ที่สามารถนำมาปูนอนหรือห่มเพื่อความอบอุ่น นุ่ม พกพาง่าย

สินค้าโอทอป ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน ขอนแก่น