ข้อมูลตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านโต้น ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว โดยขุนชิโตนารักษ์ เป็นหัวหน้า ได้เห็นทำเลที่ราบลุ่มบริเวณป่าดงตงโต้น มีความอุดมสมบูรณ์และต่อมามีผู้อพยพจับจองที่ดินทำกินขยายเพื่อมากขึ้น และได้รับการจัดตั้ง เป็นหมู่บ้านขึ้นต่ออำภอเมืองขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2518 ได้ขึ้นกับกิ่งอำเภอพระยืนและเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระยืน ตำบลบ้านโต้น มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านโต้น หมู่2 บ้านโต้น หมู่3 บ้านโจดใหญ่ หมู่4 บ้านดงเก่า หมู่5 บ้านดงกลาง หมู่6 บ้านหินกอง

พื้นที่

เป็นตำบลที่จัดว่ามีเศรษฐกิจดีมากตำบลหนึ่ง ประชาชนทั่วไปในตำบลมีงานทำ ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีลำชี มีตลาดเทศบาล เป็นตำบลที่สามารถเชื่อมต่อได้อีกหลายตำบล และเชื่อมต่อในตัวจังหวัดและอำเภอได้อย่างสะดวก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โนนสมบูรณ์ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.พระบุ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อารชีพเสริม ผลิตชาใบหม่อน ทอเสื่อ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้าน ประปามีบางหมู่บ้าน โทรศัพท์มีบางหมู่บ้าน

การเดินทาง

เส้นทางสายขอนแก่น-บ้านไผ่ จะมีทางเข้าหมู่บ้านคือเลี้ยวจากบ้านโนนสมบูรณ์เข้ามา ผ่านบ้านหนองขาม ข้ามลำชีจะถึงเขตตำบลบ้านโต้น
เส้นทางสายมัญจา-บ้านทุ่ม จะมีทางแยกเข้าเส้นบ่อแก-บ้านชาติ-ขามป้อม-เข้ามาโจดใหญ่เป็นเขตตำบลบ้านโต้น หรือแยกเข้าเส้นทางลัดหนองแวงเข้ามาได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์

ไวน์หม่อน-ชาสำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม-เสื่อ

สถานที่

1.อนุสาวรีย์ สมเด็จอาจพุฒาจารย์
2.วัดเก่าศรีจันทร์
3.แก่งกุดโดก
4.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถมสังกัด สปช.3 แห่ง
5.สถานีอนามัย 1 แห่ง
6.สนง.เทศบาลตำบล 1 แห่ง
7.สภาตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อนุสาวรีย์สมเด็จอาจพุฒาจารย์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของตำบลบ้านโต้น ซึ่งได้รับพระราชทานสมณยศชั้นพระพิมลธรรมและรักษาการพระสังฆราชในระยะเวลาหนึ่ง
2 แก่งกุดโดก เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่มีทิวทัศน์สวยงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน และได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการขุดลอกวัชพืช ซึ่งทงเทศบาลจะดำเนินการปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารคนโคก บ้านโต้น ขายอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาใบหม่อน ชาที่ทำจากใบหม่อน
2 ผลไม้เผาดับกลิ่น ผลไม้เผาดับกลิ่น ผลไม้สด เช่น สับปะรด ทุเรียน มะพร้าว น้อยหน่า ข้าวโพด ฝักบัวหลวง มังคุด
3 สมุนไพรสำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม เป็นสมุนไพรหลายชนิดสำเร็จรูปผลสำเร็จรูปพร้อมชงดื่ม เช่น ชาใบหม่อน กระชายดำ สมุนไพรดอกคำฝอย
4 สมุนไพรใบหม่อน สมุนไพรใบหม่อน
5 เสื่อกก เสื่อกก
6 แชมพู ครีมนวดผม และน้ำยาล้างจาน ปราศจากสารพิษ สำหรับยาสระผมทำให้ผมดกดำ นุ่มสลวย
7 ไวน์ลูกหม่อน ไวน์หม่อน คุณภาพมาตรฐาน เป็นอาชีพเสริมรายได้ของกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อหารายได้เป็นกองทุนของกลุ่มหรือหมู่บ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน ขอนแก่น