ข้อมูลตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแวง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลัหษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และเมื่อ พ.ศ.2521 โดยแยกจากตำบลบ้านโต้น และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 003 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 5

พื้นที่

ตำบลหนองแวงมีพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับทุ่งนา กว้างใหญ่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเกษตร
มีพื้นที่ 3,000 ไร่ หรือ 48.00 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหว้า และ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,036 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มี 2 เส้นทาง คือ 1.สายถนนมิตรภาพ ถึงท่าพระ(บ้านหนองบัวดีหมี) เลี้ยวขวา 5 กม.
2.จากขอนแก่นไปตามเส้นทาง ถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ แยกซ้ายที่ กม.14 ตำบลบ้านทุ่มไปตามถนนสายขอนแก่น-มัญจาคีรี ผ่านสถานีตำรวจพระยืน เลี้ยวซ้ายสายหนองแวงยาว 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

สถานที่

1.วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
2.สถานีอนามัย 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
4.โรงเรียนในสังกัด สปช.จำนวน 3 แห่ง
5.อบต. จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เป็นการนำเมล็ดหญ้ารูซี่มาตากแห้งแล้วเข้าเครื่องทำความสะอาดเพื่อบรรจุภัณฑ์ออกจำหน่าย
2 แชมพู ครีมนวดผม และน้ำยาล้างจาน สะอาด ราคาถูก ได้มาตราฐาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน ขอนแก่น