ข้อมูลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองเรือ เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลบ้านเม็ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2506 ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ 4 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาลตำบลหนองเรือ 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำเขินและมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขื่อนอุบลรัตน์ และ ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนทัน และ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากจังหวัดข่อนแก่นสามารถใช้เส้นทางหลวงสาย ขอนแก่น-เมืองเลย ประมาณ 45 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่งมัดหมี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น