ข้อมูลตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านกง ก่อตั้งขึ้นมาโดยการแบ่งพื้นที่ออกจากตำบลจระเข้ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกงเก่า หมู่ 2 บ้านกงกลาง หมู่ 3 บ้านเปือย หมู่ 4 บ้านหนองสระ หมู่ 5 บ้านหนองเม็ก หมู่ 6 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 7 บ้านท่าลี่ หมู่ 8 บ้านดอนโมง หมู่ 9 บ้านตลาดดอนโมง หมู่ 10 บ้านโนนศิลา

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ตร.กม. หรือประมาณ 11,903 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบ ด้านทิศเหนือของตำบลอยู่ติดกับอ่เขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่อยู่ในระดับความสูง 180 - 200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเซิน เขื่อนอุบลรัตน์ และลำห้วยยาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.จระเข้ และ ต.ดองโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธ์ไข่,เลี้ยงโค - กระบือ ทำประมงน้ำจืด รับจ้างในโรงงาน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
- ประปาจำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นประปาบาดาล
- โทรศัพท์สาธารณะมี 10 หมู่บ้าน 25 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลบ้านกง สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง เริ่มจากการเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น ตามถนนมะลิวัลย์ หมายเลข 202 ระยะทาง 35 กิโลเมตร ถึงตำบลบ้านกงที่บ้านตลาดดอนโมง เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลดอนโมง เข้าสู่ถนนสายดอนโมง - ท่าเรือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอง อีกเส้นทางสามารถเดินทางมาจากหนองเรือ ผ่านเข้าบ้านหนองไฮ - ฟ้าเหลื่อม - หนองทุ่ม สู่ตำบลบ้านกงได้ หรือเดินทางมาจากอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ใช้ถนนสายดอนโมง - ท่าเรือ ผ่านตำบลบ้านผือ เข้าสู่ตำบลบ้านกงทางด้านทิศเหนือของตำบล

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว (การล่องแพ), ปลายอ, ปลาแดดเดียว

สถานที่

1. อบต.บ้านกง
2. อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
3. แพท่องเที่ยวบ้านหนองทุ่ม
4. หนองทุ่ม
5. วัดโพธิ์ทองบ้านกงกลาง
6. ป่าสงวนแห่งชาติโสกแต้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ล่องแพเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านหนองทุ่ม บริเวณนี้เรียกว่า ท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ทางด้านทิศเหนือของตำบล ที่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 จะมีแพท่องเที่ยวจอดรอรับบริการริ่มฝั่งน้ำจะเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้แก่ ปลาส้ม ปลายอ ปลาแดดเดียว หรือปลาสดที่ขึ้นมาจากท่าเรือ

ร้านอาหาร
1 แพล่องชลทิพย์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โท เป็นร้านอาหารพร้อมบริการคาราโอเกะและล่องแพชมบรรยากาศริมน้ำเซิน
2 แพล่องชลสิทธิ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร เป็นร้านอาหารให้บริการอาหารและคาราโอเกะพร้อมบริการล่องแพชมทิวทัศน์ บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์
3 แพล่องรุ่งอมร บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โ เป็นร้านอาหาร มีบริการคาราโอเกะและบริการล่องแพชมทิวทัศน์ริมน้ำเซินบริเวณหางเขื่อนอุบลรัตน์
4 แพล่องศรีวิโรจน์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ตงบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นร้านอาหารพร้อมคาราโอเกะ ให้บริการอาหารและล่องแพชมบรรยากาศริมน้ำเซิน
5 แพล่องศิริยุทธ 2 แพล่องบ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก ร้านอาหาร แพล่อง เป็นร้านอาหารที่มีบริการอาหารพร้อมคาราโอเกะ และล่องแพชมบรรยากาศริมน้ำเซิน
6 แพล่องสิริกรณ์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โ เป็นร้านอาหารให้บริการอาหารและคาราโอเกะ พร้อมบริการล่องแพชมทิวทัศน์ริมน้ำเซินบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์
7 แพล่องเย็นศิริ บ้านหนองทุ่ม หมู่ 6 ตำบลบ้านกง องหนองเรือ จ.ขอนแก่น เป็นร้านอาหารให้บริหารอาหารและคาราโอเกะ พร้อมล่องแพชมบรรยากาศริมน้ำเซิน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระหรี่ฟัฟ กระหรี่ฟัฟ
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
3 ปลาน้ำจืดแปรรูป ปลาน้ำจืดแปรรูป ได้แก่ ปลาส้ม ปลายอ ปลาแดดเดียว เป็นต้น
4 ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น