ข้อมูลตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสะอาดเดิมเป็นบ้านหนองช้างตายซึ่งแต่ก่อนมีพ่อค้าได้นำช้างจะไปลากไม้ได้มาพักอาศัยที่หนองน้ำนี้และช้างได้ตาย จึงเรียกว่า "หนองช้างตาย" จึงได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน หนองช้างตาย ตำบลโนนทัน กิ่ง อ.หนองเรือ และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโนนสะอาด ตำบลโนนทัน ต่อมาได้แยกตำบลจึงเป็นตำบลโนนสะอาด ส่วนมากพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมี 15 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองแก 1 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาลตำบลหนองแก 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลอนลาดและราบเรียบสลับกัน มีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- ตำบลโนนสะอาดมีไฟ้ฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในพื้นที่เขตตำบลโนนสะอาด
- ตำบลโนนสะอาดมีน้ำประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะมีเป็นบางหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากจังหวัดขอนแก่น สามารถใช้เส้นทางถนนมะลิวัลย์ตามเส้นทางหลวงสายขอนแก่น-ชุมแพ ประมาณ 56 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
2.สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์
3.สถานีอนามัยบ้านหนองแก
4.เทศบาลตำบลหนองแก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมเตียง ผ้าคลุมเตียง (นางทองอินน์ ปัสสาสัย)
2 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
3 ผ้าทอ ผ้าทอ ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม
4 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นการทอจากด้าย (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติทอเป็นลวดลายตามต้องการ
5 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
6 ผ้าลายราชวัตร ผ้าลายราชวัตร
7 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
8 ผ้าห่ม (กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลุมพุก) ผ้าห่ม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น