ข้อมูลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิม ต.โนนหัน เป็นตำบลขึ้นตรงต่อ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2489 ต.ชุมแพ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อ.ชุมแพ ต.โนนหัน จึงเป็นตำบลหนึ่งของ อ.ชุมแพ เป็นต้นมา เนื่องจาก ต.โนนหันเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีความเจริญขึ้นตามลำดับ จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลต่าง ๆ 4 ตำบล ดังนี้
1.ต.โนนหัน
2. ต.โนนคอม
3. ต.หนองนาทุม
4. ต.โนนสะอาด

พื้นที่

อบต.โนนหัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อ.ชุมแพ อยู่ห่างจากอำเภอ 14 กม. และห่างจาก จ.ขอนแก่น ประมาณ 94 กม. โดยมีถนนมะลิวัลย์เป็นเส้นทางคมนาคม ติดต่อ อำเภอ จังหวัด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ และ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

โดยรถยนต์โดยสารประจำทางสายขอนแก่น - เมืองเลย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอด้วยกี่กระตุก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ ขอนแก่น