ข้อมูลตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนอุดม ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และได้แบ่งการปกครองออกเป็นหมูบ้าน รวม 10 หมู่บ้านในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านดูแลรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านมีครัวเรือนรวมทั้งตำบล 1,260 ครัวเรือน

พื้นที่

ตำบลโนนอุดม มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำเชิญไหลผ่าน ราษฎรในตำบลนับถือศาสนาพุทธ ลักษณะของหมู่บ้าน อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วเหลือง-ถั่วเขียว

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
- มีน้ำประปาครบทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การคมนาคม มีรถประจำทางวิ่งผ่านตลอดเส้นทาง ระยะทางจากอำเภอถึงหมู่บ้านประมาณ 9 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางโดยรถประจำทางประมาณ 30 นาที

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบ

สถานที่

1.พระกู่บ้านบัวสิมา
2.วัด
3.สถานีอนามัย
4.ที่ทำการ อบต.
5.โรงเรียนประถมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบ ได้แก่ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมันเทศ ข้าวเกรียบจากมะละกอ กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ ขอนแก่น