ข้อมูลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองไผ่เป็นตำบลเก่าแก่ควบคู่มากับอำเภอชุมแพ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธพูดภาษาท้องถิ่น(ภาษาอิสาน)เป็นภาษาหลัก เขตที่ตั้งตั้งอยู่ในเขตอำเภอชุมแพ ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้านและได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539 โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และบางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 26.6 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขายและรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,504 ครัวเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองไผ่ ใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นจากจังหวัดขอนแก่นโดยถนนสาย มะลิวัลย์ (ขอนแก่น-เมืองเลย) ระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงอำเภอชุมแพ และใช้เส้นทางชุมแพ - สีชมพู ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่ตำบลหนองไผ่ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อยู่ห่างจาก อ.ชุมแพ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหลาม

สถานที่

1.วัดผาพระนอน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดผาพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือโดยจะเป็นถ้ำอยู่บนภูเขาชื่อภูเวียงเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาด ม.7 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปไว้สำหรับบูชา

โรงแรม
1 ศรีสุพรรณ แกรนด์ รอยัล โฮเทล 114 หมู่ 10 ถ.ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 0 4338 5031-3 โทรสาร : 0 4338 5034 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 560 - 1,200 บาท
2 เพื่อนรีสอร์ท 333 หมู่ 10 ชุมชนหนองทุ่ม (เทศบาลเมืองชุมแพ) ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร 043-312887 nirut_pannak@hotmail.com จำนวนห้องพัก 20 ห้อง ราคา 200 - 400 บาท โดย : (นิรุตติ์ ปานนาค)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหลาม ผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
2 ข้าวหลาม เป็นการนำข้าวสารและส่วนประกอบการทำข้าวหลามมาผสมตามสูตรและขั้นตอน หวาน มัน อร่อย
3 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น