ข้อมูลตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.ไชยสอ ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎชัดเจน ขึ้นกับ อ.ขุมแพ มีลำห้วยซึ่งแยกจากลำน้ำเชิญ เรียกว่า กุดไชยสอ จึงได้ชื่อว่าไชยสอ มีหมู่บ้านครั้งแรก 9 หมู่บ้าน ต่อมา ต.ชุมแพ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ต.ชุมแพ ได้ผนวก ต.ไชยสอ เข้าเป็นเทศบาล จำนวน 3 หมู่บ้าน ปัจจุบัน ต.ไชยสอก จึงมีหมู่บ้านเหลืออยู่ จำนวน 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ ต.ไชยสอ เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา และป่าไม้ ในหน้าฝนจะใช้การทำนา ส่วนหน้าแล้งพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกถั่วเหลืองเป็นอาชีพรอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสะอาด อ.ถูเขียว จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกถั่วเหลือง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,004 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนจากอำเภอเข้าสู่ตำบล 2 สาย คือ ถนนมะลิวัลย์ สายชุมแพ - ขอนแก่น ระยะทาง 3 กม. และถนนสายชุมแพ - ภูเขียว ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมจีน ขนมจีน ทำมาจากข้าวจ้าว

สินค้าโอทอป ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ ขอนแก่น