ข้อมูลตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นกับตำบลขัวเรียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ.2494 ได้แยกการปกครองขึ้นอยู่กับตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และในปี พ.ศ.2529 ได้แบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น มี 11 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอชุมแพ ห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนใต้มีแม่น้ำไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชผัก ถั่วเหลือง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,810 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 553 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงหมายเลข 12 ผ่าน ห่างจากจังหวัด 60 กม. เดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง เข้าตำบลด้วยถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท แยกหนองแกเดินทางสะดวกด้วยรถเมย์ตลอดฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าไม้ไผ่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

กลุ่มจักสาน
ขอนแก่น