ข้อมูลตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จังหวัดชัยภูมิอพยพมาเพื่อตั้งถิ่นฐาน เมื่อ พ.ศ.2460 ตั้งชื่อว่า "บ้านหนองเขียด" เพราะมีหนองน้ำเวลาฝนตกมีเขียดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ.2507 ขอตั้งตำบลใหม่เป็นตำบลนาหนองทุ่ม มีนายกัน สงวนกลิ่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ.2531 ขอแยกหมู่บ้าน เป็น ม.17 มีนายชัย หล้าบ้านโพนเป็นผู้ใหญ่บ้าน และ พ.ศ.2532 ตำบลหนองเขียดขอตั้งตำบลใหม่ มี 9 หมู่บ้าน นายชัย หล้าบ้านโพนเป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีลำห้วยแย้ไหลผ่าน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,497 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-ชุมแพ-เมืองเลย ระยะทาง 103 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายลายขิต

สถานที่

1.วัดใหม่สามัคคี
2.พระธาตุหลวงพ่อสองพี่น้อง
3.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4.โรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง
5.อบต.หนองเขียด
6.สถานีอนามัยตำบลหนองเขียด
7.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
8.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขประจำตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุหลวงพ่อสองพี่น้อง ตั้งอยู่ที่วัดใหม่สามัคคี หมู่1 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มีอายุ 274 ปี เป็นสถานีที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนเคารพกราบไว้บูชา เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่

โรงแรม
1 บ้านไทกาเด้นท์ & รีสอร์ท 99 ม.1 ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 โทร : 08-7888-4248 , 08-3332-3499 ราคา 500 - 800 บาท
2 สวนอาหารบ่อเงิน & รีสอร์ท 99 ม.2 บ้านจอมศรี ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทร : 08-1275-4736 , 08-7866-2989 , 08-6853-5352 ราคา 300 - 400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายลายขิต ผ้าฝ้ายลายขิตทอมือมีลวดลายหลากหลาย เนื้อผ้ามีความละเอียดนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูป เสื้อสูตร มีสีสรรสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น