ข้อมูลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมขึ้นกับ ต.ขัวเรียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และได้แยกการปกครองอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้แบ่งเขตการปกครองจาก ต.ขัวเรียง เป็น ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ปัจจุบันมี 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ.ชุมแพ ห่างจาก อำเภอประมาณ 20 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ 4 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,453 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,282 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 88.23 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนวลิวัลย์ ระยะทาง 23 กม. ทางเข้าตรงกับบ้านนาเพียง ระยะทางไปยังตำบล 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดหมี่ธรรมชาติ, ผ้าพื้นธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ ขอนแก่น