ข้อมูลตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่เในเขตการปกครองของตำบลโนนหัน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลโนนหันในวันที่ 24 ตุลาดคม 2534 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้านที่ให้ชื่อ "ตำบลโนนสะอาด" เนื่องจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตการปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นในตำบลจึงได้ชื่อว่า "บ้านโนนสะอาด

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 92 กิโลเมตร สถาภภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำเชิน เป็นแม่น้ำสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงกลาง อ.สอนสาร จ.ชับภูมิ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,246 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลตามเส้นทางถนนมะลิวัลย์ สายขอนแก่น-เมืองเลข ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ เทศบาลตำบลชุมแพเข้าสู่เขตตำบลโนนสะอาด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกระบอกไม้ไผ่

สถานที่

1.วัด 9 แห่ง
2.โรงเรียน 5 แห่ง
3. ที่ทำการ อบต.โนนสะอาด
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง
5.ฝายชลประทาน 1 แห่ง
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
7.ค่ายทหาร 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกระบอกไม้ไผ่ ทำจากไม้ไผ่นำมาดัดแปลงเป็นแก้วน้ำ เหยือกน้ำ กระปุกออมสิน ที่เสียบปากกา แจกัน กาน้ำ

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ ขอนแก่น