ข้อมูลตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.วังเพิ่ม เดิมขึ้นอยู่กับ ต.สีชมพู อ.สีชมพู เมื่อมีจำนวนหลายหมู่บ้าน และประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกตำบลออกจาก ต.สีชมพู เมื่อปี พ.ศ. 2521 ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อมาจับจองที่ทำกิน และประกอบอาชีพจนกลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่

พื้นที่

ต.วังเพิ่ม เป็นที่ตั้งของที่ว่าการ อ.สีชมพู จึงเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดของอำเภอ เป็นศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ขนบธรรมเนียมประเพณีของอำเภอ ล้อมรอบด้วย ต.ดงลาน ต.ศรีสุข และ ต.สีชมพู มีสภาพป่าเขาล้อมรอบอยู่ติดพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง และป่าสงวนแห่งชาติดงลาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่ทั้งหมด 34.2 ตร.กม. หรือ 21,395 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง อ.เวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,228 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 566 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีรถประจำทาง (ธรรมดา - ปรับอากาศ) สายขอนแก่น - ชุมแพ และ สายชุมแพ - อุดรธานี เส้นทางถนนมะลิวัลย์ และเส้นทางชุมแพ - อุดรธานี ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทางจากจังหวัดถึงตำบล 114 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่นอนนุ่น

สถานที่

1. ที่ว่าการ อ.สีชมพู
2. โรงพยาบาล อ.สีชมพู
3. สถานีตำรวจภูธร อ.สีชมพู
4. ที่ทำการ อบต.วังเพิ่ม
5. วัดใหม่สีชมพู
6. ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
7. บึงทามจั๊กจั่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงทามจั๊กจั่น เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้รับการปรับปรุงดูแล ทำให้กลายเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน มีการควบคุมป้องกันดูแลรักษาอย่างดี จนทำให้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอาหารของนกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำจำนวนมาก ในช่วงเดือน ธันวาคม - มีนาคม

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวทรงศรี เลขที่ 153 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดข อาหารจานเดี่ยว, อาหารชุด, โต๊ะจีน, อาหารตามสั่ง
2 ร้านทักษิณโภชนา เลขที่ 254/1 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวั อาหารจานเดียว, อาหารชุด, โต๊ะจีน, อาหารตามสั่ง
3 ร้านสมพงษ์ฟาร์ม เลขที่ 232 หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดข ส้มตำ, ไก่ย่าง, ต้ม, ลาบ, แจ่วฮ้อน, ปลาเผา, ต้มยำปลา, กุ้ง, กุ้งเผา, ปลาเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเช้าหงษ์ กระเช้าหงษ์
2 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
3 ผลิตภัณฑ์ที่นอนนุ่น ที่นอนนุ่น 3 ชิ้น ต่อ 1 ชุด
4 มังกรเดี่ยว มังกรเดี่ยว

สินค้าโอทอป ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น