ข้อมูลตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลซำยาง แต่ก่อนขึ้นอยู่กับ ต.นาจาน และในปี พ.ศ.2524 ได้มีการแยกตำบลขึ้น จึงได้ทำการจัดตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ต.ซำยาง เพราะในสมัยนั้นมีต้นยางใหญ่ และน้ำซับตลอดเวลา จึงได้ใช้ชื่อว่า ซำยาง จนถึงปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 5 หมู่บ้านในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยอีสาน

พื้นที่

ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างจาก อ.สีชมพูไปทางทิศตะวันตก ในระยะทาง 22 กม. และอยู่ห่างจากตัว จ.ขอนแก่น เป็นระยะทางประมาณ 103 กม. โดยมีถนนสายชุมแพ - หนองบัวลำพู เป็นถนนหลักในการคมนาคม ติดต่อระหว่างอำเภอ จ.ขอนแก่น โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 38 ตร.กม. หรือ 11,932 ไร่ แบ่งเขตการปกครองในรูปแบบราชการส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารของ อบต. จำนวน 5 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มลักษณะดินเป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาจาน และตำบลวังหินลาด อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 795 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จาก จ.ขอนแก่น สามารใช้เส้นทาง ถนนมะลิวัลย์ จากขอนแก่นถึงอำเภอเขาชุมแพ ระยะทาง 82 กม. พอถึง อ.ชุมแพ สี่แยกไฟแดงหน้าที่ว่าการ อ.ชุมแพ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนสายชุมแพ - หนองบัวลำภู ถึงแยกบ้านท่าช้าง ต.นาจาน ระยะทาง 16 กม. และแยกซ้ายมือเข้าสู่ ต.ซำยาง ระยะทางจากสี่แยก 5 กม. ถึง ต.ซำยาง

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบอบเนย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู ขอนแก่น