ข้อมูลตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแดง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งของตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ่อประแดง เฟื่องแซงโค้ง และพ่อประแดง มีขวาขุน เป็นผู้นำในการอพยพราษฎรจากบ้านสารจอด ตำบลซำยางเพื่อมาประกอบอาชีพทำนาในที่นาของตน ซึ่งขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ต่อมาได้มีราษฎรกลุ่มอื่นอพยพมาเพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงขึ้นหลายหมู่บ้าน
ในปี พ.ศ.2526 ได้ยกฐานะเป็นตำบล โดยมีนายขูลู วรจักร เป็นกำนันคนแรก จนถึงปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันมีนายสุวรรณ์ เติมภูเขียว ดำรงตำแน่งกำนันตำบลหนองแดง เหตุที่ใช้ชื่อว่า ตำบลหนองแดง เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ของตำบล และมีต้นไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง) อยู่เป็นจำนวนมาก จึงใช้ชื่อตำบลว่า "ตำบลหนองแดง"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีบางส่วนเป็นป่า และที่ดอนด้านทิศตะวันออกมีเทือกเขาภูเวียงล้อมรอบ ทิศเหนือติดต่อกับชลประทานห้วยลอมไผ่ ทิศใต้มีห้วยทรายขาวเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองกับตำบลซำยาง และตำบลนาจาน มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร (ทำนา) มีพื้นที่ทั้งหมด 41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,625 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำข้าวเกรียบว่าว (ข้าวโป่ง)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,196 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.ถนนมะลิวัลย์จากจังหวัดขอนแก่น-อำเภอชุมแพ มีรถประจำทาง (ธรรมดา-ปรับอากาศ) ระยะทางจากจังหวัดขอนแก่น-อำเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร
2.ถนนสายชุมแพ-อุดรธานี มีรถประจำทาง (ธรรมดา-ปรับอากาศ) ระยะทางจากอำเภอชุมแพ-ตำบลหนองแดง ระยะทาง 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโป่ง (ข้าวเกรียบว่าว)

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู ขอนแก่น