ข้อมูลตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดงลาน จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2533 เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลวังเพิ่ม เมื่ออำเภอสีชมพูได้แยกการปกครองจากอำเภอชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2508 จึงได้มีการแยกตำบลดงลานออกจากตำบลวังเพิ่ม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากต่างถิ่นในพื้นที่ทางภาคอีสานหลายจังหวัดมาตั้งถิ่นฐานจับจองที่ทำกินและประกอบอาชีพ จนกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเนินเขาสลับที่ดอน พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออก พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลานบริเวณที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200-250 เมตร พื้นที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,866 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ข่อนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,767 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีรถประจำทาง (ธรรมดา-ปรับอากาศ) สายขอนแก่น-ชุมแพ และสายชุมแพ-อุดรธานี เส้นทางถนนมะลิวัลย์ และเส้นทางชุมแพ-อุดรธานีซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ถึงตัวอำเภอ ระยะทาง114 กิโลเมตร และโดยสารรถประจำทางจากตัวอำเภอเข้าสู่ตำบลโดยถนนลาดยาง-ลูกรังระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไฟหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น