ข้อมูลตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบริบูรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมหมู่บ้านในเขตการปกครองตำบลบริบูรณ์ อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลสีชมพู สาเหตุที่แยกตำบลมาจากการอพยพของประชาชนจากเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผาม่าน โดยรัฐมาจัดสรรที่ทำกินใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลสีชมพู แต่เนื่องจากมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้การขอแยกตำบล และตั้งชื่อตำบลใหม่ ว่าตำบลบริบูรณ์

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงลาน บางส่วนใช้พื้นที่ในการทำไร่ ทำสวน ทำนา มีลำน้ำสำคัญ คือ ลำห้วยปูน ลำห้วยอีโงก ลำห้วยสายหนัง ลำห้วยเดื่อ ห้วยบ้านผาขาม จึงมีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทอผ้า จักสาน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,167 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 16 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดิน สายชุมแพ - อุดรธานี ระยะทางจากอำเภอถึงทางแยกเข้าตำบล 3 กิโลเมตร และมีถนนสายหนองตาไก้ - ผาน้ำเที่ยง ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ถนนลาดยางและลูกรังบางตอน)

ผลิตภัณฑ์

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1) แก่งตู้
2) ผาน้ำเที่ยง
3) ถ้ำแสงธรรม
4) ถ้ำผางาม
5) ที่ทำการ อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ทอด้วยมือโดยใช้กี่พื้นบ้าน หลากหลายลวดลาย หลายขนาด และคงทนต่อการใช้งาน

สินค้าโอทอป ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู ขอนแก่น