ข้อมูลตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ต.บ้านใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2535 โดยแยกออกจาก ต.หนองแดง และได้รับยกฐานะขึ้นเป็น อบต. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจาก อ.สีชมพูประมาณ 18 กม. ห่างจาก จ.ขอนแก่นประมาร 110 กม.

พื้นที่

ต.บ้านใหม่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน มีลำน้ำที่สำคัญคือ ลำห้วยโกทา และลำห้วยแห้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ซำยาง ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศรีสุข และ ต.หนองแตง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,120 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบล มี 3 เส้นทาง
1. บ้านหนองแดง
2. บ้านโคกม่วง
3. บ้านโสกหาด
ถนนเป็นยางลาดยางผสมกับลูกรัง สามารถเข้าถึงทุกหมู่บ้านได้ทุกฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู ขอนแก่น