ข้อมูลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอน้ำพอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำพองประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32.4176 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,261 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.93 ของพื้นที่ออำเภอน้ำพอง แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน แยกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่2 บ้านน้ำพอง หมู่13 บ้านหายโศก หมู่15 บ้านหินกอง และพื้นที่บางส่วนของหมู่4 บ้านหินกอง

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสลับพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำพอง และมีคลองส่งน้ำชลประทาน ของกรมชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอเสื่อกก จักสาน ขนมต่างๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,069 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- มีการคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและตำบลโดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่น ผ่านตำบลน้ำพองกับอำเภอเขาสวนกวาง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ซึ่งเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านตำบลน้ำพองกับอำเภอกระนวน ส่วนถนนเชื่อมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ขนมถั่วตัดมะตูม-เครื่องใช้-อาหารแปรรูป-ขนมทองม้วน ดอกจอก

สถานที่

1.วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
2.ที่ทำการอบต.น้ำพอง
3.ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำพอง
4.สถานีอนามัยประจำตำบล
5.โรงเรียนประถม 6 แห่ง มัธยม 2 แห่ง
6.ฝายชลประทานขนาดใหญ่ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมถั่วตัดมะตูม หวาน มัน อร่อย ถูกหลักอนามัย
2 ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก ขนมนางเล็ด กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
4 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ได้แก่ ตะกร้าพลาสติก กระติบข้าวต้นกก และเสื่อกก
5 อาหารแปรรูป ได้แก่ มะยมเชื่อม มะขามแก้ว เห็ดบด

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น