ข้อมูลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสะอาด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองอำเภอน้ำพอง ซึ่งประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านสะอาด หมู่2 บ้านหนองเรือน้อย หมู่3,12 บ้านนาศรี หมู่4 บ้านโคกสว่าง หมู่5 บ้านหนองอ้อ หมู่6,14 บ้านโนนดงมัน หมู่7 บ้านค้อท่าโพธิ์ หมู่8,9,11,13 บ้านคำบง หมู่10 บ้านดงเค็ง

พื้นที่

พื้นที่สวนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยเสือเต้น ไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 82 ตร.กม. หรือประมาณ 51,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก การเกษตร ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพ สามารถใช้เส้นทางโดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟอำเภอน้ำพอง
- จากกรุงเทพ สามารถใช้เส้นทางเดินรถยนต์โดยสารประจำทางถนนมิตรภาพถึงอำเภอน้ำพอง และเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางถึงตำบลสะอาด ประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

1.โนนเมืองเพ็ก
2.องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
3.สถานีอนามัยบ้านคำบง บ้านนาศรี
4.หนองจาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากต้นธูปฤาษี ผลิตภัณฑ์จากต้นธูปฤาษี
2 เสื่อกก ต้นกกเมื่อแห้งแล้วเส้นจะมีความเหนียว ทน ใช้ปูพื้นรองนั่ง หรือผนังกั้นห้องให้สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น