ข้อมูลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

บ้านม่วงหวาน ก่อตั้งมาได้ประมาณ 80 ปีแล้ว (ราวปี พ.ศ.2454) โดยนายชาตรี พร้อมด้วยญาติๆ ประมาณ 10 ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เดิมภูมิลำเนาพื้นที่ไม่สมบูรณ์ เมื่ออพยพมาถึงพื้นที่อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน ได้เห็นความเหมาะสมทั้งนี้เพราะขนาบด้วยลำห้วยที่สำคัญคือ ทางด้านทิศเหนือ มีลำห้วยยางและทางใต้มีลำห้วยหินลาด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและปลาธรรมชาติ จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว่า บ้านม่วงหวาน ตามชื่อของต้นมะม่วงป่า ซึ่งอยู่บริเวณวัดเดิม

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง เป็นปนทรายและดินลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,307 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ตำบลม่วงหวานมีถนนมิตรภาพผ่านกลาง ด้านทิศตะวันออก จำนวน 5 หมู่บ้าน ทิศตะวันตก จำนวน 8 หมู่บ้าน ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ถนนลูกรัง 1 สาย ระยะทางจากอำเภอน้ำพอง ถึงหมู่บ้านสุดเขตตำบล ระยะทาง 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

มีดประเภทต่างๆ

สินค้าโอทอป ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น