ข้อมูลตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายมูล ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองอำเภอน้ำพอง ซึ่งประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่1,2 บ้านกุดดุก หมู่3 บ้านนางาม หมู่4 บ้านหนองบัวบาน หมู่5 บ้านโคกสง่า หมู่6 บ้านจำปา หมู่7 บ้านดอกกระเจียว หมู่8 บ้านหัวบึง หมู่9 บ้านหนองหว้า หมู่10,13

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยเก้าคต,คลองชลประทาน ไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 44,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองกุง ต.พังทุย และ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองกุง และ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ผลิตภัฑณ์แปรรูปจากถั่วลิสง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,323 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางโดยรถไฟ ถึงสถานีรถไฟอำเภอน้ำพอง
- จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางเดินรถโดยรถยนต์โดยสารประจำทางถนนมิตรภาพถึงอำเภอน้ำพอง และเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางถึงตำบลทรายมูล ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมถั่วตัด,สมุนไพร,เสื่อกก

สถานที่

1.หมู่บ้านงูจงอาง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
3.สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า,ทรายมูล
4.วัดบ้านทรายมูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมถั่วตัด อร่อยหวานมัน ถูกหลักอนามัย
2 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
3 สมุนไพร ได้แก่ สมุนไพรว่านพญางูจงอาง และยาสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้าน
4 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น