ข้อมูลตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่ากระเสริมเดิมขึ้นกับตำบลทรายมูล ตำบลบัวใหญ่และตำบลบ้านขาม โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบแยกเป็นตำบลท่ากระเสริมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2519 มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 9 หมู่บ้านและปัจจุบันมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 62 ตร.กม. เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม ดินเป็นดินร่วนปนทราย การเกษตรอาศัยจากชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองถูง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองถูง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรายมูล ต.บัวใหญ่ และ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง และ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,669 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ในเส้นทางโยธาธิการสายขอนแก่น-น้ำพองออกจาอขอนแก่นผ่านหน้าค่ายศรีพัศรินทร์ เดินทางเข้าสะพานลำน้ำพองถึงแยกบ้านโคกท่าเลี้ยวขวามาตามเส้นทาง รพช.สายน้ำพอง-โคกสี ประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ อบต. ท่ากระเสริม

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสาร

สถานที่

1.วัดโนนเมือง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าถัก กระเป๋าถัก
2 ข้าวสาร ข้าวสารบรรจุถุงอย่างดี มีคุณค่าทางสารอาหาร เป็นอาหารหลักของคนไทย
3 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สินค้าโอทอป ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น