ข้อมูลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลกุดน้ำใสเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำพองและตำบลม่วงหวาน และเมื่อปี พ.ศ.2524 ได้มีการพิจารณาแยกตำบลออกจากตำบลม่วงหวาน โดยมีจำนวน 10 หมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลกุดน้ำใสมีพื้นที่เป็นเนินสลับกับพื้นราบมีโรงงาน อุตสาหกรรมหลายแห่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ มีลำน้ำพอไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำพอง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 910 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนสายมิตรภาพขอนแก่น-อุดรธานี อยู่ห่างจากอำเภอน้ำพอง 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์-โต๊ะชุดสนาม

สินค้าโอทอป ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น