ข้อมูลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ(http://www.nakhumsao.org)

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลนาคำ เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านดง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2505 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลบ้านดง มีพื้นที่กว้างใหญ่มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านดง เป็นตำบลนาคำซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขตตำบลศรีสุขสำราญด้วย
ต่อมาประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องของตั้งอำเภอขึ้นโดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ 3 ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ คั้นต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบลคำได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินดินขนาดใหญ่ เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับภูเขา มีเทือกเขาภูพานคำ อยู่ทางทิศตะวันตกทอดยาวตลอดแนวของตำบลเป็นเหตุให้มีพื้นที่สูงต่ำไม่ราบเรียบ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.หนงอบัวลำภู

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม เสี้ยงไหม หัตถกรรม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,110 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1.เส้นจากอำเภออุบลรัตน์ ถนนลาดยางไปยังอำเภอโนนสังข์ตามเส้นทางของนิคม ถึงตำบลนาคำ
2.เส้นทางจากถนนมิตรภาพ เลี้ยวเข้าบ้านคำบง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามถนนลาดยางของ รพช. ถึงตำบลนาคำ
3.เส้นทางจากถนนมิตรภาพ เลี้ยวเข้าบ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาวสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่นไปตามถนนลูกรังนิคมบ้านคำสมบูรณ์ โนนเจริญ จนถึงตำบลนาคำ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1.วัดถ้ำคำเม็ก
2.ตาดฟ้าภูพานคำ
3.โบราณสถานดอนขมิ้น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ รูปผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย เช่น ทอเป็นผ้าพื้นสีต่างๆ ผ้าลายขิต ผ้าพันคอ แปรรูปตัดเย็บ เป็นเสื้อผ้าขนาดต่างๆ ตัดเย็บเป็นกระเป๋าเอกสาร และรูปอื่นๆ ตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ

สินค้าโอทอป ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น