ข้อมูลตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งโป่งเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเขื่อนอุบลรัตน์และตำบลโคกสูง เมื่อปี พ.ศ.2531 โดยมีจำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อปี 2544 ได้แยกหมู6 และ 8 ออกเป็นหมู่9 ปัจจุบันมีจำนวน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบตอนกลาง ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขา และเนินดินขนาดใหญ่ สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดภูพานคำ ซึ่งทอดยาวทางทิศตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จำนวน 2 เส้นทาง 1.จากจังหวัดขอนแก่นผ่านแยกปากทางเขื่อนอุบลรัตน์ ระยะทาง 63 กม.
2.จากอำเภออุบลรัตน์ ระยะทาง 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำอ้อยก้อน

สถานที่

1.ศูนย์ค้ำคูณ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำอ้อยก้อน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำอ้อย

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น