ข้อมูลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลกระนวนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอน้ำพอง ต่อมาได้แยกเป็นกิ่ง อ.กระนวน เมื่อ 1 มกราคม 2491 โดยเลือกดอนหลักเมือง (ดอนปู่ตา) เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอฯ มีนายประยุทธ เมืองครุฑเป็น หัวหน้ากิ่งคนแรก ต่อมา 2500 ได้แยกตำบลเป็น 7 ตำบล ได้เป็นอำเภอตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอน 55 ลว.22 ก.ค.2501 ปัจจุบันเป็นตำบลมี 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน(ม.1,2,6,7,10,11) เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542 เนื้อที่ 377 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 34,188 ไร่ หรือประมาณ 85.47 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,417 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- มีเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลได้สะดวกทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองโก ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
- มีเส้นทางจากตัวจังหวัดขอนแก่น ถึง อำเภอน้ำพองแยกขวาเข้าอำเภอกระนวน รวมระยะทางประมาณ 67 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน,ขนมดอกจอก-แหนม,ไส้กรอก-ดอกไม้จากสบู่

สถานที่

1.วัดป่าชัยมงคล
2.วัดศรีสว่าง
3.หนองใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่าชังมงคล เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบัน (พระครูวิมลสารกิจ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งพร้อมๆกับการก่อตั้งกิ่ง อ.กระนวน มีการศึกษาพระปริยัติธรรม
2 ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้นกำเนิดบุญบั้งไฟไปอีสานจังหวัดขอนแก่น คือ บั้งไฟ 3 บั้ง (บั้งไฟยโสธรเป็นแบบ 1 บั้ง) ตามกำเนิดบั้งไฟพญาขอม ซึ่งเกี่ยวพันกับบ้านกระนวน หูลุบเลา กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น และเกี่ยวข้องกับ บ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (อาณาจัตรหนองหารน้อยเมื่ออดีตกาล)
3 วัดศรีสว่าง เป็นวัดอดีตเจ้าคณะอำเภอองค์ก่อน (พระครูชวนสารโสภณ) สร้างเมื่อปี พ.ศ.2493 เป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งพร้อมกับการก่อตั้งกิ่ง อ.กระนวน มีการศึกษษพระปริยัติธรรม
4 ประเพณีบุญบั้งไฟ ต.หนองโกเป็นตำบลที่มีความสามัคคีรู้คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ คือ ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ถวายแด่พระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล/ราษฎรรู้รักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันมีขบวนแห่ประดับสวยงาม บั้งไฟเป็นแบบ 3 บั้ง มีบุญบกครอบอยู่บนราชรถ ลวดลายเป็นแบบลายสับควรต่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานภูมิในเป็นอย่างยิ่ง
5 ประเพณีบุญบั้งไฟ ขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้าน จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของประวัติความเป็นมา ความเชื่อแต่โบราณกาลที่ผังแน่นอยู่ในจิดสำนึกของความเป็นชุมชนที่มั่นคงในวัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม

โรงแรม
1 กุลนรี โฮเต็ล 554 หมู่ 6 ถ.มิตรเมือง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร : 0 4325 1759 โทรสาร : 0 4325 2896 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 250 - 400 บาท
2 ปราสาท ฮาวเชาว์ รีสอร์ท ถ.ฮาวเชาว์ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร : 0 4325 2619 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 750 บาท

ร้านอาหาร
1 ตุ้มโฮม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.01-8719762 อาหารตามสั่ง
2 ตุ๋ยโภชนา บ้านน้ำพอง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.043-251427 อาหารประเภท ตับ ลาบ เนื้อ
3 ร้านน้องใหม่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.043-251000 อาหารตามสั่ง
4 ร้านเชลล์ไม่เคยชิ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.043-251156 อาหารตามสั่ง
5 สวนวังน้ำอ้อม บ้านหัวยเม็ก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น อาหารประเภท กุ้ง ปลา
6 เนื้อย่างเกาหลี บ้านเชียงยืน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.043-251346 อาหารประเภทเนื้อ
7 เส้งโภชนา อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โทร.043-251188 อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมดอกจอก,ทองม้วน เป็นขนมไทยที่นิยมกันมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า มีรสชาดอร่อย กรอบ หวาน มัน
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่มีกลิ่นหอม และมีสีสันสวยงาม เป็นธรรมชาติทำจากผ้าขึ้นรูปเป็นธรรมชาติ
3 ถั่วลิสงอบแห้ง ถั่วลิสงอบแห้ง
4 ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
5 หมอนทอง หมอนทอง
6 แหนม/ไส้กรอกหมู เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เพื่อทำให้เนื้อหมูอยู่ได้นาน และมีวิธีผลิตที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด เป็นที่นิยมรับประทานของคนขอนแก่น

สินค้าโอทอป ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น