ข้อมูลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลกระนวนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอน้ำพอง ต่อมาได้แยกเป็นกิ่ง อ.กระนวน เมื่อ 1 มกราคม 2491 โดยเลือกดอนหลักเมือง (ดอนปู่ตา) เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอฯ มีนายประยุทธ เมืองครุฑเป็น หัวหน้ากิ่งคนแรก ต่อมา 2500 ได้แยกตำบลเป็น 7 ตำบล ได้เป็นอำเภอตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอน 55 ลว.22 ก.ค.2501 ปัจจุบันเป็นตำบลมี 12 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล 6 หมู่บ้าน(ม.1,2,6,7,10,11) เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542 เนื้อที่ 377 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 34,188 ไร่ หรือประมาณ 85.47 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,417 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 750 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- มีเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลได้สะดวกทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองโก ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต
- มีเส้นทางจากตัวจังหวัดขอนแก่น ถึง อำเภอน้ำพองแยกขวาเข้าอำเภอกระนวน รวมระยะทางประมาณ 67 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมทองม้วน,ขนมดอกจอก-แหนม,ไส้กรอก-ดอกไม้จากสบู่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน ขอนแก่น