ข้อมูลตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองกุงใหญ่ ตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 โดยการตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งหมู่บ้าน คือ ตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำซึ่งมีต้นกุง (พลวง) ขนาดลำต้นใหญ่จำนวนมากอยู่บริเวณหนองน้ำ ต่อมามีคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงไปตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้หนองน้ำนั้น จึงได้ตั้งชื่อว่า "หนองกุงใหญ่" ปัจจุบันตำบลหนองกุงใหญ่อยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 3 บ้านวังโพน หมู่ 4 บ้านผักหนาม หมู่ 5 บ้านหนองแวงกุง หมู่ 6 บ้านอนามัย หมู่ 7 บ้านหนองโอง หมู่ 8 บ้านผักหนามคำ หมู่ 9 บ้านหนองกุงแปน หมู่ 10 บ้านวังโพนเหนือ หมู่ 11 บ้านศรีเวียงชัย หมู่ 12 บ้านผักหนามชัย หมู่ 13 บ้านดอนเงิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยเตย กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง แปรรูปผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,075 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 201 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะห่างจากอำเภอกระนวน 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปอาหารจากผลไม้

สถานที่

1. วัดจอมแจ้ง
2. วัดพรหมวิหารธรรม
3. วัดมธุวัณโณวาส
4. วัดเวียงแก้ว
5. วัดอัมพวัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านผักหนาม ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีโบสถ์ที่สร้างอย่างประณีตสวยงาม ภายในโบสถ์ได้ประดิษฐานพระประธานที่เก่าแก่กว่า 100 ปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำจิ้มเนื้อวัวพลอยพรรณ น้ำจิ้มเนื้อวัวพลอยพรรณ
2 มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม
3 แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4 แปรรูปอาหารจากผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากผลไม้ เช่น มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงหยี มะยมหยี เป็นต้น รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.
5 ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอกอีสานที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น