ข้อมูลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยยาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระนวน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยยาง หมู่ 2 บ้านโคกสูง หมู่ 3 บ้านโคกกลาง หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง หมู่ 5 บ้านโคกล่าม หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านโคกใหญ่ หมู่ 8 บ้านโคกกลาง

พื้นที่

ตำบลห้วยยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกระนวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.ห้วยยาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.ห้วยยาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,415 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางสายกระนวน - ท่าคันโท ระยะทาง 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องแที่ยวน้ำตกบ๋าหลวง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน ขอนแก่น