ข้อมูลตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านฝาง เมื่อประมาณ 70 ปีเศษมาแล้ว มีชาวบ้านนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ได้อพยพมาหาพื้นที่ทำกิน โดยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ใกล้ป่าฝาง ต่อมาก็มีชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านฝาง" และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันตำบลบ้านฝางอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฝาง หมู่ 2 บ้านหัวหนอง หมู่ 3 บ้านคำมืด หมู่ 4 บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ 5 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 6 บ้านหนองแวงคู หมู่ 7 บ้านศรีภูธร หมู่ 8 บ้านป่าชาติ หมู่ 9 บ้านชัยเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 51.76 ตร.กม. มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ราบลุ่มสลับกันไป ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองโน และ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด เลี้ยงโค

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,555 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ระยะห่างจากอำเภอกระนวน ประมาณ 8 กม. มีทางเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนกระนวน - ท่าคันโท และถนนกระนวน - น้ำพอง (แยกเข้าตำบลหนองโน) ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 74 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน ขอนแก่น