ข้อมูลตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดูนสาด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่เรียกว่า ดงมูล ทั้งหมด เริ่มมีผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยเมื่อปี พ.ศ.2501 ซึ่งตอนนั้นขึ้นต่อบ้านคำไฮ ตำบลหนองโก เนื่องจากพื้นที่ตั้งตำบลดูนสาดเดิมเป็นพื้นที่สีแดง ปี พ.ศ.2517 ตชด. เข้ามาดูแลจนถึงปี พ.ศ.2522 ผู้ก่อการร้ายหมดไป ในปี พ.ศ.2525 หมู่บ้านนี้จึงได้ตั้งเป็น "ตำบลดูนสาด" ปัจจุบันตำบลดูนสาดอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดูนสาด หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านตอประดู่ หมู่ 4 บ้านนามูล หมู่ 5 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านตอประดู่ หมู่ 7 บ้านนามูล หมู่ 8 บ้านคลองชัย หมู่ 9 บ้านภูถ้ำเม่น หมู่ 10 บ้านตอประดู่

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 59.39 ตร.กม. หรือประมาณ 34,392 ไร่ มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขา เนินสูง และเป็นสันคลื่น มีป่าไม้มากแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยยาง และ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมมีระยะทางห่างจากอำเภอกระนวน 17 กม. มีเส้นทางเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง ได้แก่
1. ถนนกระนวน (ท่าคันโท) - แยกนิคมสหกรณ์ บ้านชัยเจริญเลี้ยวขวา ระยะทาง 15 กม.
2. ถนนกระนวน (ท่าคันโท) - บ้านคำครึ่งเลี้ยวขวาถนนลาดยางตัดใหม่ ระยะทาง 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

ยางพาราแผ่น-พริก

สถานที่

1. อบต.ดูนสาด
2. วัดเสาวคนธาราม
3. วัดกลางประชาสามัคคี
4. วัดดงมูลพุทธาวาส
5. วัดภูน้ำป๊อก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดภูน้ำป๊อก เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภูโน พระอาจารย์กอได้มาสร้างเป็นวัด ในปี พ.ศ. 2538 มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และได้มีการจัดตั้งตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณวัด และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ
2 วัดภูน้ำป๊อก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พริก ผลิตภัณฑ์พริก เป็นพริกคุณภาพดี สะอาด ถูกหลักอนามัย มีจำหน่ายทั้งพริกสด และพริกแห้ง
2 ยางพาราแผ่น ผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่น เป็นยางแผ่นคุณภาพดี ทนทาน สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น