ข้อมูลตำบลหนองโน อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองโน มาจากชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งก่อนหมู่บ้านอื่น คำว่า หนองโน ได้มาจากวัชพืชจำพวกต้นโนขึ้นอยู่บริเวณแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค เดิมทีบ้านหนองโนอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ต่อมามีการแบ่งการปกครองแยกมาขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอกระนวน และแยกเป็นตำบล ประกอบกับบ้านหนองโนเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม จึงเรียกชื่อว่า "ตำบลหนองโน" ปัจจุบันตำบลหนองโนอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองโน หมู่ 2 บ้านป่าติ้ว หมู่ 3 บ้านกุดโง้ง หมู่ 4 บ้านนาเลาะ หมู่ 5 บ้านโคกกลาง หมู่ 6 บ้านศรีประชาใหม่ หมู่ 7 บ้านประชาชื่น

พื้นที่

มีหมู่บ้านเป็นลักษณะกระจายไปตามถนนลาดยางที่ตัดผ่าน มีความเจริญมากกว่าตำบลอื่น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ระบบประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

มีเส้นทางเข้าหมู่บ้านสะดวกทุกหมู่บ้าน ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กม. มีทางเข้าจังหวัดขอนแก่น 2 เส้นทาง คือ จากกระนวน -น้ำพอง - ขอนแก่น และจากกระนวน - ซำสูง - ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 61 กม.

ผลิตภัณฑ์

มันเทศ

สถานที่

1. อบต.หนองโน
2. วัดศรีจันทร์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดศรีจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในหมู่บ้าน สมัยเก่าแก่ได้มีการบริจาคด้วยจิตศรัทธาสร้างโบสถ์ที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์วัดอื่น ๆ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มันเทศ ผลิตภัณฑ์มันเทศ มีคุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาถูก

สินค้าโอทอป ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน ขอนแก่น