ข้อมูลตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวนาคำ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยแยกออกจากตำบลห้วยยาง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ เมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันตำบลหัวนาคำอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสนามชัย หมู่ 2 บ้านหัวนาคำ หมู่ 3 บ้านน้ำสามวัง หมู่ 4 บ้านคำครึ่ง หมู่ 5 บ้านท่าลาด หมู่ 6 บ้านคำตานา หมู่ 7 บ้านนาโป่ง หมู่ 8 บ้านจอมบึง หมู่ 9 บ้านหัวนาคำ หมู่ 10 บ้านคำเจริญ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 34.85 ตร.กม. หรือประมาณ 21,783 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น เป็นลอนลาดเนินเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยยาง และ ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง และ ภูเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง เพาะเห็ดลม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,271 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอกระนวนถึงตำบลหัวนาคำ ระยะทาง 10 กม. ถนนลาดยางสายกระนวน - ท่าคันโท จากตัวจังหวัดถึงตำบล ระยะทาง 76 กม. การคมนาคมภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังติดต่อระหว่างหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

เห็ดลม

สถานที่

1. อบต.หัวนาคำ
2. อ่างเก็บน้ำท่าลาด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าลาด เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 800 ไร่ มีปริมาณน้ำมากตลอดปี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าลาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เห็ดลม ผลิตภัณฑ์เห็ดลม (ชาวอีสาน เรียกว่า เห็ดบด) เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ชาวอีสานชอบรับประทาน มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน ขอนแก่น