ข้อมูลตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแคนเหนือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแคนเหนือ หมู่ 2 บ้านดอนหมากพริก หมู่ 3 บ้านหนองคูน หมู่ 4 บ้านเหล่าหลวง หมู่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ 6 บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ 7 บ้านโคกโก หมู่ 8 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 9 บ้านโคกกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,322 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ถึงตำบลแคนเหนือ ระยะทาง 12กม. เส้นทางจากอำเภอเป็นถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสานไม้ไผ่ - ผ้าไหมมัดหมี่-กุนเชียงหมู-กุนเชียงปลา

สถานที่

1. อบต.แคนเหนือ
2. สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว
2 กุนเชียงหมู กุนเชียงหมู
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมัดหมี่ เป็นผ้าไหมทอมือ ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าไหมหมี่ตะขอ ผ้าไหมหมี่ดอกแก้ว ผ้าไหมหมี่ปลาปักเป้า ผ้าไหมหมี่ขอปลาหมึก ผ้าไหมหมี่ลูกจับ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น