ข้อมูลตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูเหล็ก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลในเมือง เมื่อปี พ.ศ.2517 ได้ขอแยกออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ชื่อ "ตำบลภูเหล็ก" เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านภูเหล็ก หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านภูเหล็กน้อย หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 บ้านหนองรูแข้ หมู่ 6 บ้านภูเงิน หมู่ 7 บ้านภูเงิน หมู่ 8 บ้านหนองรูแข้

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตก ทางตอนกลางมีลำห้วยไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำห้วยภูเหล็ก และลำห้วยหนองหญ้าปล้อง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองแซง กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโพธิ์ กิ่ง อ.กุกรัง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,217 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ระยะทางจากอำเภอบ้านไผ่ถึงตำบลภูเหล็ก ประมาณ 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. อบต.ภูเหล็ก
2. สถานีอนามัยตำบลภูเหล็ก
3. วัดอรัญวาส
4. ภูหนองแซง
5. ภูหนองผือ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยความประณีต มีสีสันและลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น