ข้อมูลตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าปอ เดิมเป็นหมู่บ้านเดี่ยวขึ้นกับตำบลบ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอโนนศิลา ปัจจุบันได้แยกออกมาขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าปอ หมู่ 2 บ้านป่าปอ หมู่ 3 บ้านหนองดู่ หมู่ 4 บ้านดอนเปือย หมู่ 5 บ้านเสือเฒ่า หมู่ 6 บ้านหนองข่าลิ้น หมู่ 7 บ้านหนองตับเต่า หมู่ 8 บ้านหนองข่าลิ้น หมู่ 9 บ้านหนองตับเต่า

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แคนเหนือ และ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังม่วง และ ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าไหม ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงโค เลี้ยงหมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,490 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากอำเภอบ้านไผ่ โดยใช้ถนนสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม กม.ที่ 13 เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่ - หนองสองห้อง ก็จะเข้าสู่เขตตำบลป่าปอ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น