ข้อมูลตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินตั้ง แยกออกจากตำบลบ้านลาน เมื่อปี พ.ศ.2524 ในระยะแรกที่แยกมามีจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหินตั้ง หมู่ 2 บ้านโคกก่อง หมู่ 3 บ้านหนองฮี หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว หมู่ 5 บ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ 6 บ้านโนนทอง หมู่ 7 บ้านหินลาด หมู่ 8 บ้านสว่าง หมู่ 9 บ้านนาโน หมู่ 10 บ้านแก่นคำ หมู่ 11 บ้านโคกก่อง

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ำ ดินเป็นดินร่วน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านไผ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโพธิ์ กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,484 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 70 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดอนทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (แจ้งสนิท) ซึ่งทางหลวงสายนี้จะไปจรดเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2031 จากอำเภอหนองสองห้อง เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนน รพช.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย

สถานที่

1. อบต.หินตั้ง
2. วัด 8 แห่ง
3. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบองรสเด็ด รสชาดคงที่
2 ผ้าด้ายลายขิต ผ้าด้ายลายขิต
3 ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย

สินค้าโอทอป ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น