ข้อมูลตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองน้ำใส ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส หมู่ 2 บ้านสำโรง หมู่ 3 บ้านแคนใต้ หมู่ 4 บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 5 บ้านเก่าหัวนา หมู่ 6 บ้านหนองตอกเกี้ย หมู่ 7 บ้านนาโน หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 9 บ้านหลัก 16 หมู่ 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์

พื้นที่

เป็นชุมชนชนบทกึ่งเมือง การคมนาคมภายในตำบลมีความสะดวก พื้นที่เป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม การเพาะปลูกโดยมากจะเป็นข้าว อ้อย มันเทศ มันสำปะหลัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านไผ่ และ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม แปรรรูปผลไม้

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,363 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

รถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ตัวตำบลจะตั้งอยู่ก่อนเข้าตัวอำเภอบ้านไผ่ประมาณ 5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สถานที่

1. อบต.หนองน้ำใส
2. วัดสว่างชัยศรี
3. วัดโนนทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เป็นหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากการพัฒนาและการสร้างสรรค์ ตัวผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เช่น ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศฝรั่ง ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกโป๊ยเซียน ฯลฯ และยังมีของชำร่วยในงานพิธีต่าง ๆ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น